Szukaj obiektu
Szukaj Szkolenia

Branża
Miasto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie


   Dodaj swój obiekt!
   Zapomniałem hasła
Konferencyjna Mapa Polski
Nasz FaceBook
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach na naszej stronie, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij Zapisz.
E-mail:
Regulamin umieszczania ofert w serwisie Portal Konferencyjny.pl

Regulamin serwisu Portal Konferencyjny.pl


I. WARUNKI OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z serwisu PortalKonferencyjny.pl.

II. DEFINICJE
Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin mają następujące znaczenie, chyba ze Strony postanowią inaczej:
 1. PortalKonferencyjny lub Usługodawca - Nytas Consulting, Al. Gwiazd 10, 05-504 Łoś p. Złotokłos, NIP: 6411847072;
 2. Portal - tematyczny serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.portalkonferencyjny.pl zawierający informacje na temat konferencyjnych i turystycznych ofert hotelowych, gastronomicznych i szkoleniowych;
 3. Usługobiorca lub Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; korzystająca z zamieszczania ofert i/lub usług świadczonych przez Usługodawcę;
 4. Strony - Usługobiorca i Usługodawca.
 5. Rejestracja - założenie dla Klienta konta użytkownika Portalu po uprzedniej akceptacji przez Klienta Regulaminu.
 6. Login - unikalna nazwa Klienta Portalu uzyskana w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przy logowaniu do Portalu;
 7. Ogłoszenia - opublikowane w Portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach Portalu oferty i inne ogłoszenia zgodne z Regulaminem Portalu;
 8. Umowa o świadczenie usług - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą rejestracji w Portalu.
 9. Regulamin - niniejszy Regulamin


III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Usługobiorca ma prawo za pomocą dostępnych w Portalu formularzy zamieszczać w Portalu ogłoszenia, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, międzynarodowego a także z niniejszym Regulaminem.
 2. Zamieszczenie w Portalu ogłoszenia możliwe jest po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu przez Usługobiorcę opłaty abonamentowej wg obowiązującego cennika w dniu rejestracji.
 3. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do Portalu.
 4. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Klienta, uprzedniej i następczej kontroli treści i kategorii ogłoszeń zamieszczanych w Portalu przez Klienta.
 5. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług w przypadku, gdy dane podane podczas Rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności, lub są niezgodne z Regulaminem.
 6. Usługodawca ma prawo przerwać świadczenie usług w przypadku gdy działalność Usługobiorcy w portalu była nierzetelna lub niezgodna z Regulaminem.
 7. W przypadku ogłoszenia naruszającego Regulamin, Usługodawca ma prawo usunąć lub poprawić takie ogłoszenie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie oraz za zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
 9. Usługobiorca zamieszczając ogłoszenie w Portalu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 10. Serwis PortalKonferencyjny.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Usługobiorcą a innym użytkownikiem serwisu.
 11. Użytkownicy rejestrujący się w serwisie PortalKonferencyjny.pl wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 12. Usługobiorca zamieszczając w Portalu ogłoszenie i/lub wizytówkę swego obiektu przenosi, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów graficznych i zdjęć na Usługodawcę, w zakresie umożliwiającym ich publikację w serwisach tematycznych należących do Usługodawcy.


IV. ZAKRES USŁUG
 1. Publikowane ogłoszenia zawierają: dane teleadresowe Usługobiorcy, pełną informację o obiekcie (rodzaj i opis sal, pokoi, wyposażenie, opis usług dodatkowych itd).
 2. Usługodawca umożliwia także jako dodatkowe usługi:
  a. Publikację zdjęć i filmów
  b. Zamieszczenie obiektu na mapie Google na stronie głównej
  c. Zamieszczenie interaktywnej mapy dojazdu
  d. Zamieszczanie informacji na głównej stronie Portalu
  e. Zamieszczanie reklam, informacji na profilu Portalu w serwisie Facebook
 3. Zakres usług definiowany jest poprzez abonament opisany na stronie http://portalkonferencyjny.pl/dodaj.php i wykupiony przez Usługobiorcę.


V. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.


VI. POUFNOŚĆ
 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług mogą być wykorzystane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji praw i obowiązków z niej wynikających. Strony mają obowiązek zachować poufność w stosunku do w/w informacji.
 2. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych informacji o fakcie zawarcia i przedmiocie Umowy o świadczenie usług.
 3. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji w celach innych niż prawidłowe wykonanie Umowy o świadczenie usług, dokonane bez zgody drugiej strony umowy, stanowić będzie naruszenie obowiązku poufności.


VII. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług, chyba że Strony postanowią inaczej.
 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest z chwilą dokonania Rejestracji. Umowa zawierana jest na okres 6 lub 12 miesięcy, chyba że Strony postanowią inaczej.
 3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
  a. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  b. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  c. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2012r.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie PortalKonferencyjny.pl.
 4. Regulamin oraz Umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory powstałe, wynikające z lub pozostające w związku z Regulaminem lub Umową o świadczenie usług rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że Strony postanowią inaczej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Strona Główna | Szukaj | Mapa obiektów | Oferta | Regulamin | Kontakt | Zaloguj | Przypomnij hasło
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-2019   
Włącz tłumaczenie:     Polish English German Spanish Czech Slovak French Portuguese Norwegian Dutch Russian Rumanian Italian Greek Danish Bulgarian Finnish Swedish Catalan Slovenian Serbian Lithuanian Croat Latvian Hebrew Hindi Filipino Arabic Ukrainian Vietnamese Chinese Japanese Korean